Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Nowe wzory kart przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu od 1 stycznia 2015 roku

Zgodnie z art. 236 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21), obecne rozporządzenie straciło ważność z dniem 31 grudnia 2014 r. Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 1) wzór karty przekazania odpadów (KPO), 2) wzór karty ewidencji odpadów (KEO), 3) wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, 4) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 5) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 6) wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nowością jest karta ewidencji odpadów niebezpiecznych, która przeznaczona jest dla sprzedawców odpadów oraz pośredników w obrocie odpadami, nie będącymi posiadaczami odpadów. Wzory kart są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników. Nowe wzory […]

Sprawozdanie z odpadów za 2013 rok!

  Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich rocznych sprawozdań o odpadach. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2014 roku.     Do składania sprawozdania z odpadów zobowiązani są posiadacze odpadów czyli zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa wytwarzające odpady oraz zajmujące się ich zbieraniem lub przetwarzaniem. Zbiorcze zestawienia sporządza się w oparciu o prowadzoną ewidencje odpadów – karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów. Za brak złożenia sprawozdania może grozić kara grzywny od 500 zł do nawet 8 500 zł.     Zachęcamy do skorzystania z programu on-line do wykonywania rocznego sprawozdania odpadowego, który dostępny jest na ekolia.pl w zakładce OFERTA. Program dedykowany jest głównie małym i średnim przedsiębiorstwom wytwarzającym odpady, które samodzielnie, bez konieczności zatrudniania […]

Ewidencja odpadów

Co grozi za nieprowadzenie ewidencji odpadów? Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z art. 36 ustawy o odpadach. Niewykonywanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym stanowi czyn zagrożony karą pieniężną w wysokości 10 tys zł.

Karta ewidencji odpadu

Ewidencja odpadów opiera się na kartach ewidencji odpadu. Czy umiesz z nich prawidłowo korzystać? Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów określa art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j.t.) Ewidencje odpadów  prowadzi się przy użyciu zasadniczo dwóch dokumentów: karty przekazania odpadu zwanej potocznie KPO i karty ewidencji odpadu. Karta ewidencji odpadu to dokument, który należy  prowadzić odrębnie dla każdego odpadu. Inaczej mówiąc każdy kod odpadu jaki jest wytwarzany bądź przetwarzany w danym przedsiębiorstwie musi mieć swoją odrębną kartę ewidencji odpadu.   

Karta przekazania odpadu – najczęściej popełniane błędy

Karta przekazania odpadu zwana potocznie KPO, dlaczego jest tak ważna? Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem potwierdzającym legalne pozbycie się odpadu. Obowiązek jej prowadzenia spoczywa na posiadaczach odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 j.t.). KPO  dokumentuje przejście odpowiedzialności za odpad z przekazującego na odbierającego.Na jej podstawie w obrocie odpadami można ustalić każdorazowego aktualnego posiadacza odpadu.

Odpady z biura – klasyfikacja odpadów

Jakie odpady powstają w biurze? Odpady powstające w biurze można podzielić na dwie kategorie.  – odpady komunalne, – pozostałe odpady. Do pierwszej grupy kwalifikują się te odpady, które powstają w wyniku zaspakajania potrzeb socjalnych pracowników, czyli np.: resztki pożywienia, opakowania, odpady z utrzymania czystości. Te odpady mogą  być klasyfikowane pod kodem 20 03 01 jako niesegregowane odpady komunalne i jako takie nie podlegają ewidencji odpadów. Pozostałe odpady biurowe należy klasyfikować zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów i prowadzić dla niech ewidencję odpadów.

Przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

Kiedy możemy przekazać odpad osobie fizycznej? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami reguluje art. 33 ust. 1 – 3 ustawy o odpadach. Lista kodów odpadów, które firmy mogą przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.