Odpady – definicja

Odpady – definicja

Odpady w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, biorąc pod uwagę: 1. źródło powstania; 2. składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi; 3. właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, m in.: wybuchowe; utleniające; wysoce łatwopalne; łatwopalne; drażniące; szkodliwe; toksyczne; rakotwórcze; żrące; zakaźne; działające szkodliwie na rozrodczość; mutagenne; uczulające; ekotoksyczne; odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy; odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą […]

Zużyty telefon komórkowy – jaki kod odpadu?

Jakim odpadem jest stara komórka? Zużyty telefon komórkowy, nienadający się do dalszego użytku zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowić będzie odpad. Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska, zużyty telefon komórkowy sklasyfikujemy w grupie 16 02 – obejmującej nieujęte w innych grupach odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Styropian – jaki kod odpadu?

Jak prawidłowo zakwalifikować kod odpadu dla styropianu? Jak wybrać kod odpadu, który umożliwi wykonanie prawidłowej ewidencji odpadów? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że kod przydziela się w zależności od miejsca powstawania tego odpadu. Zasadniczo spotykamy się w praktyce z dwoma możliwościami. Jeśli styropian pochodzi z ocieplania budynków jest to materiał izolacyjny, który sklasyfikujemy pod kodem odpadu 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 do 17 06 03.

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych – klasyfikacja odpadów

Co rozumiemy pod pojęciem zużytego sprzętu? Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – oznacza urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które są odpadami, w tym wszystkie części składowe, podzespoły i produkty zaopatrzenia stanowiące część produktu w momencie jego usuwania.

Odpady budowlane – klasyfikacja odpadów

W związku z budową, rozbiórką czy remontem obiektów budowlanych powstają odpady. Jak je klasyfikować? Wytwarzane odpady budowlane zgodnie z katalogiem odpadów należą do grupy odpadów o kodzie 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Katalog odpadów – o co w tym chodzi?

Jak należy klasyfikować odpady? Istnieje wiele sposobów klasyfikowania odpadów. Podstawowy podział podaje ustawa o odpadach, która dzieli je na odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Aby określić właściwy kod odpadu musimy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Znajdziemy tam informacje, że odpady klasyfikuje się według źródła ich powstawania. Ta wstępna klasyfikacja jest dla nas podstawą. Jeżeli nie określimy na wstępie źródła powstawania naszych odpadów, tym większa będzie szansa na błędną klasyfikację przy dalszym postępowaniu z odpadami i tym samym nieprawidłowe wypełnienie karty przekazania odpadu.

Odpady z przemysłu chemii nieorganicznej – klasyfikacja odpadów

Jakie odpady powstają z przemysłu chemii nieorganicznej? Odpady z przemysłu chemii nieorganicznej powstają podczas obróbki surowców w trakcie trwania procesu technologicznego, w wyniku czyszczenia i konserwacji aparatów i urządzeń produkcyjnych oraz w oczyszczalniach ścieków technologicznych.