Odpady – definicja

Odpady – definicja

Odpady w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, biorąc pod uwagę: 1. źródło powstania; 2. składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi; 3. właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, m in.: wybuchowe; utleniające; wysoce łatwopalne; łatwopalne; drażniące; szkodliwe; toksyczne; rakotwórcze; żrące; zakaźne; działające szkodliwie na rozrodczość; mutagenne; uczulające; ekotoksyczne; odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy; odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą […]

Zużyty telefon komórkowy – jaki kod odpadu?

Jakim odpadem jest stara komórka? Zużyty telefon komórkowy, nienadający się do dalszego użytku zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowić będzie odpad. Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska, zużyty telefon komórkowy sklasyfikujemy w grupie 16 02 – obejmującej nieujęte w innych grupach odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Baterie i akumulatory – definicja

Co rozumiemy jako baterie i akumulatory? Ustawa o bateriach i akumulatorach określa baterie, akumulatory – jako źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku: a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo b) wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania. Wyróżnia się baterie i akumulatory przemysłowe, samochodowe i przenośne.

Ewidencja komunalnych osadów ściekowych

Kto i kiedy musi prowadzić ewidencje komunalnych osadów ściekowych? Ustawa o odpadach nakłada na posiadacz odpadów obowiązek ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnej z katalogiem odpadów (art 36 ust. 1). Wzór karty ewidencji osadów ściekowych został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W karcie znajdują się informacje o: – rodzaju przeprowadzonej przez niego obróbki komunalnych osadów ściekowych,

Ewidencja odpadów

Co grozi za nieprowadzenie ewidencji odpadów? Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z art. 36 ustawy o odpadach. Niewykonywanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym stanowi czyn zagrożony karą pieniężną w wysokości 10 tys zł.

Odpady z PCB – definicja

Ustawa prawo ochrony środowiska kwalifikuje PCB do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, względem których wprowadzony został zakaz wprowadzania ich do obrotu lub ponownego wykorzystania. PCB – to polichlorowane difenyle, oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie. Polichlorowane bifenyle, to związki o znakomitych właściwościach dielektrycznych, były powszechnie stosowane w produkcji wielu wyrobów:

Styropian – jaki kod odpadu?

Jak prawidłowo zakwalifikować kod odpadu dla styropianu? Jak wybrać kod odpadu, który umożliwi wykonanie prawidłowej ewidencji odpadów? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że kod przydziela się w zależności od miejsca powstawania tego odpadu. Zasadniczo spotykamy się w praktyce z dwoma możliwościami. Jeśli styropian pochodzi z ocieplania budynków jest to materiał izolacyjny, który sklasyfikujemy pod kodem odpadu 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 do 17 06 03.