Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Sprawdź kogo dotyczy i jak wygląda procedura! Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się dla planowanych przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; decyzji inwestycyjnych (np.: pozwolenia na budowę), jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocen oddziaływania na środowisko; w przypadku stwierdzenia możliwości ich znaczącego oddziaływania na środowisko wykraczającego poza granice kraju. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Polski mogłoby ujawnić się na jej terytorium. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium […]

Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000

Jak inwestować na obszarach Natura 2000? Planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli: – może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, – nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z ochrony tego obszaru.

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Czy można uzyskać bezpłatne informacje o środowisku? Organy administracji publicznej maja obowiązek prowadzić publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – definicja

Co to jest raport oddziaływania na środowisko? Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Konieczność przygotowania takiego dokumentu przez inwestora i jego załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi każdorazowo, gdy dla danego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – definicja

Do czego potrzebna jest karta informacyjna przedsięwzięcia? Karta informacyjna przedsięwzięcia jest to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym do realizacji przedsięwzięciu. Karta jest niezbędna przy inwestycjach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w celu stwierdzenia czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ).

Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie przedsięwzięcia mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko? Przedsięwzięcia, których dotyczy powyższa procedura określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsiębiorca składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta: – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ),

Planujesz przedsięwzięcie? Uzyskaj decyzje środowiskową!

Planujesz realizację nowej inwestycji, remont lub modernizację istniejącego obiektu? Planowana przez Ciebie inwestycja będzie powodować wpływ na stan powietrza (np. poprzez wprowadzanie gazów lub pyłów), wód (np. poprzez pobór wody lub zrzuty ścieków), gruntów (np. poprzez odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, zmiany struktury), ukształtowanie powierzchni (np. poprzez niwelacje i deniwelacje), krajobraz (np. poprzez zmiany wizualne), roślinność (np. poprzez usuwanie lub nasadzenia), zwierzęta (np. poprzez płoszenie), ludzi (np. poprzez hałas, odory), itp.?

Kiedy trzeba mieć PGON a kiedy wystarczy informacja o wytwarzanych odpadach

PGON czyli Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi muszą mieć przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie! Program obowiązuje również firmy wytwarzające ponad 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych: – poza procesami prowadzonymi w instalacjach oraz – w wyniku zleconych prac konserwacyjnych na instalacjach, do których nie posiadają tytułu prawnego.