Raport KOBIZE do końca lutego

Raport KOBIZE do końca lutego

Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek złożenia corocznego raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do 28 lutego 2015 roku. Obowiązek składania raportów KOBiZE dotyczy:  „dużych podmiotów” prowadzących instalacje, objętych pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów;  „małych podmiotów” prowadzących na terenie swoich zakładów wyłącznie instalacje, nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Raporty KOBiZE należy złożyć do końca lutego (28/29) każdego roku. Obowiązek sporządzania raportu pojawił się 2011 roku. Zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych […]

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)

Europejski System Handlu Emisjami, wprowadzony został na początku 2005 roku, jest pierwszym na świecie międzynarodowym systemem typu „ograniczenie-handel” (cap-and-trade) realizowanym na poziomie przedsiębiorstw, opartym na handlu zezwoleniami na emisje dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. EU ETS ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności człowieka, grożących niebezpiecznymi zmianami klimatu na świecie.  Założenia EU ETS Europejski System Handlu Emisjami opiera się na świadomości, że wyznaczenie ceny za emisje związków węgla jest najbardziej opłacalnym sposobem na znaczne zredukowanie globalnych emisji gazów cieplarnianych, które jest konieczne, aby zapobiec osiągnięciu przez zmiany klimatu niebezpiecznego poziomu. Dzięki powyższemu systemowi państwa członkowskie zyskały znaczną pomoc w wypełnianiu zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto (Polska ratyfikowała protokół w grudniu 2002 r.). Jak to działa? […]