Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jaka jest podstawa prawna udziału społeczeństwa w OOŚ? Przy jakich postępowaniach społeczeństwo może brać udział? Na jakim etapie można składać wnioski/pytania/uwagi? Jakie są terminy administracyjne? Co oznacza to dla przedsiębiorców? Jaka jest podstawa prawna udziału społeczeństwa w OOŚ? Podstawę prawną udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko stanowi Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Przy jakich postępowaniach społeczeństwo może brać udział? Na mocy Ustawy, dla tych przedsięwzięć, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny ich oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa w tym postępowaniu jest […]

Jak otworzyć punkt skupu surowców wtórnych?

Jak otworzyć punkt skupu surowców wtórnych?

Coraz więcej osób zastanawia się nad założeniem punktu skupu surowców wtórnych. Nie jest to jednak takie proste. Pierwszym krokiem do otworzenia punktu skupu jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na planie zagospodarowania przestrzennego są wyznaczone jedynie tereny pod zabudowę mieszkalną nie będziemy w stanie uzyskać pozwolenia na otwarcie skupu. Żebyśmy takie pozwolenie mogli uzyskać na planie zagospodarowania muszą być wyznaczone tereny pod zabudowę przemysłową lub gospodarczą. Później należy się zastanowić jakie surowce chcemy skupować – zależy od tego jakie pozwolenia będziemy musieli uzyskać. Do 1 sierpnia 2013 roku każdy skup surowców wtórnych był zaliczany do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Jednak po 1 sierpnia do tej grupy […]

Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Azbest to ogólna nazwa grupy minerałów posiadającą włóknistą formę. Dzięki swoim chrakterystycznym właściwościom (niepalność, elastyczność odporność mechniczna i termiczna) zdobył dużą popularność w wielu dziedzinach, ale największą w budownictwie. Jednak późniejsze badania dowiodły, że jest on szkodliwy dla zdrowia, powodując szereg różnych dolegliwości w tym nowotwory. W związku z tym został on uznany za niebezpieczny i w roku 1999 zakazano stosowania produktów z azbestem. Ze względu na swoją szkodliwość azbest musi być składowany na wysypiskach odpadów niebezpiecznych. Jak założyć składowisko odpadów? Pierwszym i najważniejszym punktem w tym przedsięwzięciu jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Wybierając miejsce na składowisko odpadów należy pamiętać aby unikać m.in. miejsc, które są pod ochroną (w tym otulin), terenach […]

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Sprawdź kogo dotyczy i jak wygląda procedura! Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się dla planowanych przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; decyzji inwestycyjnych (np.: pozwolenia na budowę), jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocen oddziaływania na środowisko; w przypadku stwierdzenia możliwości ich znaczącego oddziaływania na środowisko wykraczającego poza granice kraju. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Polski mogłoby ujawnić się na jej terytorium. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium […]

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji

Co może społeczeństwo? Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym procesie spoczywa na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja środowiskowa – procedura dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000

Jak inwestować na obszarach Natura 2000? Planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli: – może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, – nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z ochrony tego obszaru.

Przed jakimi decyzjami musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Kiedy musisz uzyskać DUŚ? Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: a) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji i zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;