Co to są surowce wtórne?

Surowce wtórne – to pojęcie zwyczajowe. Nie mamy ustawowej definicji czym są surowce wtórne. Możemy je określić jako odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi recyklingu, czyli odzyskowi, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

Co zaliczamy do surowców wtórnych?

Do surowców wtórnych zaliczamy zwyczajowo odpady klasyfikowane w katalogu odpadów w następujący sposób:

♦ makulatura: książki bez twardych okładek materiałowych i tekturowych, zeszyty, papiery biurowe zadrukowane i niezadrukowane, broszury, foldery i ulotki reklamowe, akta z papieru białego, dokumenty, gazety kolorowe, kartony → 20 01 01 – papier i tektura (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie);

INNE KODY:

* 03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu (odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury);

* 15 01 01 – opakowania z tektury i papieru (odpady opakowaniowe);

* 19 12 01 – papier i tektura (odpady z mechanicznej obróbki odpadów).

♦ tworzywa sztuczne: puste i zgniecione butelki PET, folia, torebki z tworzyw sztucznych, puste plastikowe butelki po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np.: po jogurtach, serkach kefirach, margarynach) → 20 09 31 – tworzywa sztuczne (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie);

INNE KODY:

* 02 01 04 – odpady tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań (odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności);

* 17 02 03 – tworzywa sztuczne (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych).

♦ szkło: butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach → 20 01 02 – szkło (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie);

INNE KODY:

* 17 02 02 – szkło (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych);

* 19 12 05 – szkło (odpady z mechanicznej obróbki odpadów).

♦ metal: puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle → 20 01 40 – metale (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie);

INNE KODY:

* 12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów (odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych);

* 12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych (odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych);

* 15 01 04 – opakowania z metali (odpady opakowaniowe);

* 16 01 17 – metale żelazne (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy);

* 16 01 18 – metale nieżelazne (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy);

* 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali);

* 17 04 02 – aluminium (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali);

* 17 04 03 – ołów (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali);

* 17 04 04 – cynk (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali);

* 17 04 05 – żelazo i stal (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali);

* 17 04 06 – cyna (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali);

* 17 04 07 – mieszaniny metali (odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali);

* 19 12 02 – metale żelazne (odpady z mechanicznej obróbki odpadów);

* 19 12 03 – metale nieżelazne (odpady z mechanicznej obróbki odpadów).

♦ drewno: meble drewniane, skrzynki, paczki, koszyki, palety → 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie);

INNE KODY:

* 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 (odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli);

* 17 02 01 – drewno (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych);

* 19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 19 12 06 (odpady z mechanicznej obróbki odpadów).

♦ tekstylia: odzież, ubrania, tkaniny → 20 01 11 – tekstylia (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie);

INNE KODY:

*19 12 08 – tekstylia (odpady z mechanicznej obróbki odpadów).

Pamiętaj, iż surowiec wtórny to nadal odpad! Jeśli chcesz zająć się zbieraniem lub przetwarzaniem surowców wtórnych musisz uzyskać zezwolenie na zbieranie lub  odzysk odpadów. Pamiętaj również, iż możesz być zobligowany  przy takiej inwestycji do dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej (DUŚ),  w przypadkach kiedy jest to wymagane.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 4 kwietnia 2012 r.


Podstawa prawna: