Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r.

Sprawdź jaka będzie wysokość opłat środowiskowych w 2015 r.

Co roku Minister Środowiska ogłasza nowe, wyższe stawki za korzystanie ze środowiska. Wysokość stawek na rok 2015 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.790).

Opłaty środowiskowe ponosi się za wprowadzanie gazów i wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód z ujęć własnych oraz składowanie odpadów. Opłaty wraz ze sprawozdaniem na podstawie którego naliczono wysokość opłaty wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, a w przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska których łączna kwota nie przekracza 800 zł.

Wysokość opłat środowiskowych przedsiębiorcy obliczają samodzielnie na podstawie stawek określonych w obwieszczeniu. Poniżej przedstawiamy stawki opłat dla najczęściej rozliczanych rodzajów korzystania ze środowiska:

Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej:

L.p.

Typ powierzchni

Jednostkowa stawka opłaty w zł/m2

1

Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,29

3

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,057

Jednostkowe stawkiopłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane:

L.p.

Rodzaje kotłów

Nominalna moc cieplna kotła w MW

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

3

17,80 zł/Mg

> 3 i ≤ 5

16,66 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

5

27,59 zł/Mg

IV

Kotły opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)

5

9,41 zł/Mg

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

1,4

1345,81 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

1681,48 zł/106 m3

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych:

L.p.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa

benzyny silnikowej BS

gazu płynnego propan-butan LPG

oleju napędowego ON

biodiesla BD

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

76,74

49,22

20,95

17,09

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. – 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

29,14

42,43

12,15

10,86

9

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. – 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

22,47

24,67

15,21

13,72

Podstawa prawna: