Jaka będzie wysokość opłaty marszałkowskiej w 2013 roku ?

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. (M.P.2012.766).

Opłaty środowiskowe ponosi się za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód z ujęć własnych oraz składowanie odpadów. Opłaty wnosi się na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Nie wnosi się opłat, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł (limit liczy się łącznie).

Mamy obowiązek przedstawienia zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska: Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Przedsiębiorcy prowadzący własny biznes najczęściej ponoszą opłaty za ogrzewanie budynków i pomieszczeń oraz za wprowadzanie gazów do powietrza z procesów spalania paliw przez samochody służbowe czy wózki widłowe. Poniżej zamieszczono fragmenty tabel z ww. obwieszczenia dotyczące stawek opłat z korzystanie ze środowiska.

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, oleje lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane:

Lp.

Rodzaje kotłów

Nominalna moc cieplna kotła w MW

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa

1

2

3

4

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

3

17,01 zł/Mg

> 3 i ≤ 5

15,92 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

5

26,36 zł/Mg

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych:

Lp.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa

benzyny silnikowej BS

gazu płynnego propan-butan LPG

sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)

sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane)

oleju napędowego ON

biodiesla BD

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

73,35

47,04

20,02

16,34

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. – 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

27,85

40,55

11,61

10,38

Podstawa prawna: