Standardy jakości gleby

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627) powierzchnia ziemi jest to naturalnie ukształtowany teren, gleba oraz znajdująca pod nią warstwa ziemi do głębokości oddziaływania na człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie.

Zgodnie z ustawą ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez:

 • racjonalne gospodarowanie;
 • zachowanie wartości przyrodniczych;
 • zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania;
 • ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania;
 • utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów;
 • doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów – jeżeli nie są one dotrzymane;
 • zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr kultury;
 • a także na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustawodawca wprowadził standardy jakości, które określają zawartość niektórych substancji w glebie albo ziemi, poniżej których żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi nie jest naruszona.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U.2002.165.1359),określa standardy jakości gleby lub ziemi z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej w podziale na trzy grupy:

 • grupa A: do której zalicza się nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska – dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego;
 • grupa B — grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych;
 • grupa C — tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Rodzaje zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie:

 • metale,
 • nieorganiczne,
 • węglowodorowe,
 • węglowodory chlorowane,
 • środki ochrony roślin,
 • pozostałe zanieczyszczenia.

Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi (mg/kg suchej masy) są przedstawione w załączniku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U.2002.165.1359).

Podstawa prawna: