Jakie obowiązki ma prowadzący stację demontażu pojazdów?

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z prowadzenia stacji demontażu pojazdów określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005.25.202) Są to przede wszystkim obowiązki o charakterze ewidencyjnym oraz z zakresu ochrony środowiska.  Trzeba w tym miejscu pamiętać, że ww. ustawa nie wyczerpuje wszystkich powinności prowadzącego taką instalację. Powinien on wypełniać również ogólne obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów.

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji powinien zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie tych pojazdów oraz powstających z nich odpadów.

2. Ma obowiązek przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy) za wyjątkiem sytuacji:

– braku umowy z wprowadzającymi pojazdy (przy czym przedsiębiorca taki jest zobowiązany do wskazania właścicielowi pojazdu najbliższej stacji demontażu działającej w ramach sieci utworzonej przez wprowadzających pojazdy),

– odmowy uiszczenia opłaty za pojazd niezarejestrowany na terytorium polski, niekompletny lub zawierający inne odpady, które nie pochodzą z tego pojazdu.

3. Może pobrać opłatę od właściciela pojazdu za przyjęcie samochodu niezarejestrowanego na terytorium kraju, posiadającego odpady niepochodzące z danego pojazdu oraz niekompletnego (nie posiadającego wszystkich istotnych elementów i którego masa jest mniejsza niż 90% masy pojazdu). Prowadzący stację demontażu pojazdów może odmówić przyjęcia pojazdu, jeżeli właściciel odmawia uiszczenia opłaty.

4. Nie pobiera opłaty za samochody które są kompletne, zarejestrowane na terytorium kraju i nie posiadają innych odpadów nie pochodzących z danego pojazdu oraz za samochody niekompletne należące do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Policji oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Przy przyjmowaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji ma obowiązek unieważnić dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli była wydana) oraz tablice rejestracyjne, a także wydać zaświadczenie o demontażu pojazdu. Zaświadczenie sporządza się w 3 egzemplarzach: dla właściciela pojazdu, prowadzącego stacje demontażu oraz organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a w przypadku samochodów zarejestrowanych poza granicą kraju dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

6. W przypadku przyjmowania pojazdu niekompletnego, ma obowiązek wydać zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

7. Prowadzi ewidencje zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wydanych przez niego lub przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.

8. Ma obowiązek uzyskać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie. Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez prowadzącego stacje demontażu.

9. Sporządza roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Sprawozdanie przekazuje się do NFOŚiGW oraz do marszałka danego województwa, w terminie do 15 marca następnego roku. Wzór rocznego sprawozdania określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2010.225.1471).

10. W przypadku zakończenia działalności lub rozwiązania umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów, ma obowiązek w ciągu 14 dni złożyć zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.


Podstawa prawna: