Jakie wymagania musi spełniać stacja demontażu pojazdów?

O tym jakie pozwolenia i decyzje są konieczne do prowadzenia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji pisaliśmy wcześniej. Teraz przedstawimy wymagania jakie musi spełnić stacja demontażu by mogła funkcjonować.

Legalnie i bezpiecznie dla środowiska prowadzona stacja demontażu pojazdów powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005.143.1206).

Każda stacja demontażu pojazdów musi być wyposażona w separator substancji ropopochodnych o odpowiedniej przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków przemysłowych oraz wagę lub urządzenie z wbudowaną wagą przystosowana do ważenia pojazdów o masie 3,5 tony. Ponadto teren stacji demontażu musi być podzielony na 6 sektorów (przy czym mogą być one ze sobą łączone):

– przyjmowania pojazdów,

– magazynowania pojazdów – o powierzchni minimum 200 m2,

– usuwania z pojazdów substancji i elementów niebezpiecznych,

– demontażu części nadających się do ponownego użycia oraz elementów do odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwienia,

– magazynowania wymontowanych części i elementów nadających się do ponownego użycia,

– magazynowania odpadów pochodzących ze zużytych pojazdów.

Pojazdy muszą być przyjmowane i magazynowane na utwardzonej, szczelnej powierzchni z systemem odprowadzania ścieków do separatora substancji ropopochodnych. Elementy i substancje niebezpieczne muszą być usuwane w budynku wyposażonym w:

– urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów,

– oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów odpady,

– pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów oraz

– sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów.

W przypadku pojazdów z instalacją gazową, po wymontowaniu zbiornika z gazem, należy go natychmiast usunąć z sektora gdzie odbywa się demontaż pojazdów.

Stacja demontażu pojazdów, która nie spełnia minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu, nie uzyska pozwolenia oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

 

Podstawa prawna: