Co oznacza pojecie  sprzedawcy odpadów?

Definicja sprzedawcy odpadów pojawiła się w nowej ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Zgodnie z zapisami ustawy, sprzedawcą odpadów jest podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady we własnym imieniu, przy czym nie musi on obejmować tych odpadów w fizyczne posiadanie.

 

Sprzedawca odpadów przed rozpoczęciem działalności musi uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. W przypadku, gdy sprzedawca nie jest fizycznym posiadaczem odpadów, nie przejmuje odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami. Zobowiązany jest jednak do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych za pomocą kart ewidencji odpadów niebezpiecznych.

 

Do czasu wydania przez Ministra Środowiska, w drodze rozporządzenia wzorów dokumentów ewidencji odpadów, sprzedawca odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Podstawa Prawna