Kto odpowiada za uprzątanie śniegu?

Przepis ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzuje, kiedy obowiązek sprzątania chodnika spoczywa na gminie. Gminy zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek sprzątania chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, której jest właścicielem i nie ma podstaw prawnych do domagania się, aby obowiązek ten wykonywała za niego gmina lub mu za sprzątanie chodnika płaciła. Bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, czy właściciel mieszka na posesji, czy nie oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny. Gmina może przejąć niektóre obowiązki, do wykonywania których zobowiązany jest właściciel nieruchomości, w tym sprzątanie chodników, jednakże jest to dodatkowa usługa świadczona przez gminę, za którą trzeba zapłacić.

Jeśli chodnik położony wzdłuż nieruchomości oddzielony jest od niej metrowym pasem zieleni właściciele nie ponoszą opłat.

Jeśli chodnik uznaje się za wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Do właściciela nie należy sprzątanie tych części chodnika, które stanowią przystanki autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe oraz wydzielonych krawężnikami lub oznakowaniem torowisk tramwajowych przyległych do ich nieruchomości. Tym zajmują się przedsiębiorcy, użytkujący przestrzeń służącą komunikacji publicznej.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy m.in.

– pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

– uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Podstawa prawna: