Jakie obowiązki  związane są z opłatą produktową?

Przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku odzysku i recyklingu zobowiązany jest do składania do właściwego urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej. Ze sprawozdawczości OŚ-OP1 przed urzędem marszałkowskim zwolnione są przedsiębiorstwa, które współpracują z organizacją odzysku. To ona składa w imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie OŚ-OP1.

Aby obliczyć opłatę produktową należy znać:

– aktualne roczne poziomy odzysku i recyklingurozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych;

– aktualne stawki opłat produktowych – rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym, a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów lub opakowań.

Wysokość należnej opłaty produktowej należy obliczyć z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, z których powstał odpad, ogółem oraz oddzielnie dla odzysku i recyklingu.

Opłata produktowa z tytułu niewykonania obowiązku odzysku:

Image
OPodzysk – wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
M z indeksem liczbowym – masa wprowadzonych na rynek opakowań danego rodzaju  w kg, przy czym:
M1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 – dotyczy opakowań z aluminium,
M3 – dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
M4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
M6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
OP z indeksem liczbowym –  stawka jednostkowa opłaty produktowej dla danego rodzaju opakowania w zł za kg, przy czym:
OP1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
OP2 – dotyczy opakowań z aluminium,
OP3 – dotyczy opakowań ze stali w tym z blachy stalowej,
OP4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,
OP5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
OP6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku – wymagany poziom odzysku wyrażony ułamkiem dziesiętnym;
Mc – suma mas wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych  na terytorium kraju w kg,
Modzyskana – suma mas wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w kg.

Opłata produktowa z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu: 

N – wysokość należnej opłaty produktowej w zł,
W – masa wprowadzonych na rynek opakowań w kg,
p – wymagany poziom odzysku lub recyklingu w %,
o – osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych w %,
s – stawka jednostkowa opłaty produktowej w zł za kg.

Jeżeli (p – o) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

 

Jeśli łączna wysokość należnej opłaty produktowej u danego przedsiębiorcy nie przekracza 50 zł, to wówczas opłaty produktowej nie wnosi się. Jeśli opłata wynosiłaby równo 50 zł, to należy ją wnieść.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do składania do właściwego urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wpłacenia jej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy obowiązek. Wzór sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty produktowej nie zostanie wykonany marszałek województwa ustala w drodze decyzji dodatkową opłatę produktową w wysokości 50% niewpłaconej opłaty produktowej.

Pamiętaj również o złożeniu sprawozdania OPAK!Podstawa prawna: