Sprawozdania o odpadach nie są wolne od błędów. Przeczytaj czy Ciebie też one dotyczą?

Każdy posiadacz odpadów zobowiązany jest do corocznego sporządzania zbiorczych zestawień o ilościach i sposobach unieszkodliwiania odpadów. Obowiązek ten wynika z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U.2010.185.1243).

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań?

Roczne sprawozdania o odpadach muszą składać podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów czyli: wytwórcy odpadów, firmy odbierające odpady komunalne, zajmujące się zbieraniem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów. Sporządza się je w oparciu o karty ewidencji odpadów i\lub karty przekazania odpadów.

Sprawozdanie to należy złożyć do 15 marca marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Jakie są najczęstsze błędy?

Wielu firmom wypełnianie zbiorczych zestawień o odpadach przysparza wiele trudności. Do najczęściej popełnianych błędów nalezą:

– nieprawidłowo przeliczona masa odpadów – masę wytworzonych odpadów podaje się w tonach [Mg] a nie w litrach, sztukach czy kilogramach,

– podanie złych kodów odpadów – wszystkie kody odpadów znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206),

– wypisanie nieodpowiednich rodzajów odpadów – w tabeli dotyczącej ilości i rodzaju zebranych odpadów komunalnych podaje się jedynie odpady z grup 20 i 15 01,

– podanie jednego miejsca prowadzenia działalności – sporządza się tyle tabel B ile jest miejsc prowadzenia działalności,

– wypisanie w tabeli dotyczącej wydanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami danych o informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowanie nimi,

– składanie sprawozdań przez podmioty nie posiadające odpowiednich decyzji.

Uwaga! Nieprawidłowe wypełnienie zbiorczych zestawień o odpadachmoże skutkować wystąpieniem marszałka województwa o korektę informacji, a w przypadku jej nie przedłożenia przez podmiot – sankcją karną w wysokości od 500 zł do nawet 10 000 zł.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 4 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: