Sposób ustalenia sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach

31 stycznia 2015 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęcichromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U.2015.170)

Powyższe rozporządzenie określa:

  • zasady pobierania próbek opakowań do badań,
  • wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania,
  • wzór służący ustaleniu sumy zawartości tych metali w opakowaniu.

Zasady pobierania próbek opakowań do badań:

Próbki do badań pobiera się w sposób losowy z reprezentatywnych opakowań lub też materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań. Próbki muszą być czyste, tak więc przed badaniem należy zadbać o to, aby próbki oczyścić ze śladowych ilości zanieczyszczeń. Dla każdej próbki wykonuje się odrębne badanie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego.

Wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania:

Przy ustalaniu zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w poszczególnych materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania zawartość każdego z tych metali w opakowaniu oblicza się jako sumę zawartości danego metaluopakowaniu w przeliczeniu na całkowitą masę opakowania, uwzględniając udział masy poszczególnych materiałów w masie całego opakowania. Wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach przedstawia się następująco:

       1
c x=Σ (c x (i) * m (i) / m )                                                                                                                                                       i

gdzie:
c x– oznacza zawartość danego metalu ciężkiego w opakowaniu; „x” oznacza jeden z metali ciężkich, tj. ołów – c Pb, kadm – c Cd, rtęć – c Hg, chrom sześciowartościowy – c Cr,

c x (i) – oznacza zawartość danego metalu ciężkiego w materiale wykorzystywanym do produkcji opakowania; „i” – oznacza dany materiał w opakowaniu, wyrażony w [mg/kg],

m (i) – oznacza masę danego materiału wykorzystanego do produkcji opakowania; „i”oznacza dany materiał w opakowaniu, wyrażony w [kg],

m – oznacza masę całkowitą opakowania; wyrażoną w [kg].

Wzór służący ustaleniu sumy zawartości tych metali w opakowaniu

Sumę zawartości metali ciężkich tj. ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu określa się jako sumę zawartości poszczególnych metali w opakowaniu. Wzór służący ustaleniu sumy zawartości metali ciężkich przedstawia się następująco:

Σc = c Pb + c Cd + c Hg + c Cr

gdzie:
Σc – oznacza sumę zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowegoopakowaniu [mg/kg]

c Pb – oznacza zawartość ołowiuopakowaniu [mg/kg];
c Cd – oznacza zawartość kadmuopakowaniu [mg/kg];
c Hg – oznacza zawartość rtęci w opakowaniu [mg/kg];
c Cr – oznacza zawartość chromu sześciowartościowego w opakowaniu [mg/kg].

Podstawa prawna: