Co rozumiemy jako spalarnie odpadów?

Pod pojęciem spalarni odpadów rozumie się zakład (lub jego część), w którym następuje termiczne przekształcanie odpadówodzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Na spalarnie odpadów – poza instalacją i urządzeniami do termicznego unieszkodliwiania odpadów, składają się również instalacje, urządzenia i procesy takie jak:

– oczyszczanie gazów odlotowych i wprowadzanie ich do atmosfery,

– kontrola, sterowanie i monitoring procesów,

– przyjmowanie, wstępne przetwarzanie i magazynowanie odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania,

– magazynowanie i przetwarzanie substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 21 luty 2012 r.

Podstawa prawna: