Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Azbest to ogólna nazwa grupy minerałów posiadającą włóknistą formę. Dzięki swoim chrakterystycznym właściwościom (niepalność, elastyczność odporność mechniczna i termiczna) zdobył dużą popularność w wielu dziedzinach, ale największą w budownictwie. Jednak późniejsze badania dowiodły, że jest on szkodliwy dla zdrowia, powodując szereg różnych dolegliwości w tym nowotwory. W związku z tym został on uznany za niebezpieczny i w roku 1999 zakazano stosowania produktów z azbestem.

Ze względu na swoją szkodliwość azbest musi być składowany na wysypiskach odpadów niebezpiecznych.

Jak założyć składowisko odpadów?

Pierwszym i najważniejszym punktem w tym przedsięwzięciu jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Wybierając miejsce na składowisko odpadów należy pamiętać aby unikać m.in. miejsc, które są pod ochroną (w tym otulin), terenach mieszkalnych, glebach bonitacji klas I i II, terenów o nachyleniu większym 10 stopni.

Składowisko odpadów jest przedsięwzięciem, które jest zaliczane do tzw. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym pierwszą decyzją, którą musimy uzyskać jest decyzja środowiskowa włącznie z oceną oddziaływania na środowisko.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej należy złożyć do organy właściwego ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (określa to art. 75 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Do wniosku musimy dołączyć:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Następnie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Należy w nim zawrzeć m.in:

 • nazwę, adres i rodzaj budowy

 • dane personalne wnioskodawcy oraz zarządzającego składowiskiem odpadów oraz adres składowiska odpadów

 • określenie rodzajów odpadów przewidzianych do składowania

 • określenie przewidywanej rocznej i całkowitej masy składowanych odpadów

 • opis terenu składowiska odpadów, w szczególności jego charakterystykę geologiczną oraz hydrogeologiczną

 • opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

 • wytyczne technicznego zamknięcia składowiska i kierunek jego rekultywacji

Do tego wniosku należy także dołączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do dysponownia całą nieruchomością.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie kolejno:

 • pozwolenia zintegrowanego

 • pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów

 • decyzję zatwierdzającej instrukcje prowadzenia składowiska odpadów

Tę ostatnią wydaje marszałek województwa, a w szczególych przypadkach regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Przygotowanie i transport odpadów zawierających azbest

Zasady transportu odpadów zawierających azbest określa tzw. ‚Procedura 5’. Jest to jedna z sześciu procedur obowiązującyh przy pracy z tego typu materiałami określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Firma bądź osoba prywatna chcąca zająć się transportem odpadów zawierających azbest musi uzyskać stosowne pozwolenie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady.

Przekazanie odpadów zawierających azbest musi zostać udokumentowane na karcie przekazania odpadów, ktorą przygotowuje wytwórca odpadów.

Podmiot dokonujący transportu musi posiadać dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych.

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, z maksymalnie jedną przyczepą. Każdy pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych wystawiane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Kierowca zobowiązany jest posiadać zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Każdy pojazd musi być oznakowany dwiema tablicami odblaskowymi o wymiarach 30x40cm, barwy pomarańczowej otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem szerokości 15mm. Po załadunku muszą zostać one usunięte.

Przed każdym załadunkiem skrzynia pojazdu musi zostać odpowiednio przygotowana, tj. oczyszczona z przedmiotów mogących uszkodzić opakowaie odpadów oraz dla większego bezpieczeństwa można wyłożyć ją dodatkową wartwą folii. Załadunek powiniem odbywać się przy użyciu urządzeń dźwigowych. Opakowania z odpadami powinny być umocowane na pojeździe tak aby nie były narażone na tarcie, wstrząsy bądź przewracanie. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.

Odpady zawierające azbest można zdeponować jedynie na składowisku odpadów niebezpiecznych ze specjalnie wydzielonymi kwaterami. Fakt ten musi zostać potwierdzony przez zarządzającego składowiskiem na Karcie Przekazania Odpadu. Zarządzający składowiskiem ma prawo odmówić przyjęcia transportu w przypadku gdy opakowanie odpadu jest uszkodzone lub nieodpowiednio oznakowane.

Składowanie odpadów zawierających azbest

Warunki składowania odpadów zawierających azbest określa tzw. ‚procedura 6’. Jest to ostatnia z procedur postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

 • przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

 • sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów. Miejsce ich składowania powinno być odpowiednio oznakowane i zaznaczone na planie składowiska.

Odpady zawierające azbest powinny być deponowane na składowiskach oddalonych od budynków mieszkalnych i odizolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem wspomnianych wcześniej odpadów powinny być prowadzone w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i rozszczelnieniem opakowań odpadów. Opakowane odpady powinny być ostrożnie deponowane w kwaterach składowiska za pomocą urządzeń dźwigowych. Niedopszczalnym jest aby odpady były zrzucane lub wysypywane z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5cm.

Zabronione jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest oraz poruszanie się pojazdów po ich powierzchni.

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.

Podstawa prawna: