Co rozumiemy przez pojecie ścieków?

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2008.25.150 j.t.) pod pojeciem ścieków kryje wiele definicji. Wg ustawy ścieki są to wody wprowadzane do wód lód do ziemi, w szczególności:

– wody zużyte, w tym także na cele bytowe lub gospodarcze,

ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033),

– wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,

– wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

– wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,

– wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,

– wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;

Poza tym ustawa dzieli ścieki na 3 rodzaje:

– ścieki bytowe – powstające w wyniku bytowania ludzi i funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,

– ścieki komunalne – czyli ścieki bytowe lub wymieszane ścieki bytowe ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi, które odprowadzane są urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

– ścieki przemysłowe – powstające w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową.

 

Podstawa prawna