Jak rozliczyć prawidłowo opłaty za ogrzewanie?

Firmy korzystając z kotłów do ogrzewania zakładów lub popieszczeń biurowych zobowiązane są do rozliczania się z korzystania ze środowiska za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W przypadku małych kotłów o mocy cieplnej do 5 MW, które nie wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego, obowiązuje stawka zryczałtowana określona w obwieszczeniu Ministra Środowiska.

Wysokość opłaty przedsiębiorcy ustalają we własnym zakresie i wnoszą je do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Przy naliczaniu opłat w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę rodzaj stosowanego paliwa: węgiel kamienny, koks, drewno, olej, paliwo gazowe. W przypadku kotłów opalanych węglem i koksem również uwzględnia się rodzaj rusztu i obecność lub brak urządzeń odpylających. Dla kotłów opalanych olejem pod uwagę brany jest rodzaj oleju i zawartość siarki. Przy kotłach gazowych również uwzględnia się rodzaj paliwa: gaz ziemny wysokometanowy, zaazotowany czy gaz propan-butan.

Wysokość należnej opłaty oblicza się mnożąc jednostkowa stawkę opłat przez ilość spalonego paliwa wyrażonego w tonach lub m3 (paliwo gazowe).

Należy pamiętać, że stawki zryczałtowane odnoszą się jedynie do małych kotłów o mocy do 5 MW. W przypadku posiadania kilku kotłów tego samego rodzaju na terenie jednego zakładu, ich nominalna moc cieplna dzielona przez sprawność nie może być większa niż 5 MW.

UWAGA!!!

Opłaty środowiskowe za 2013 rok wnosi się za cały rok kalendarzowy do końca marca 2014 roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Zwolnione z opłat podmioty, których opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza nie przekroczy 800 zł. Ponadto zniesiony został obowiązek przedkładania zbiorczych zestawień informacji o korzystaniu ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – za 2013 rok sprawozdanie z opłat środowiskowych, w dwóch egzemplarzach, trzeba złożyć jedynie w Urzędzie Marszałkowskim.

W przypadku składania sprawozdań za rok 2012 i lata wcześniejsze nadal obowiązuje system półroczny oraz obowiązek przesyłania sprawozdań zarówno do Marszałka Województwa jak i do WIOŚ.

Podstawa prawna: