Jak prawidłowo rozliczyć opłatę marszałkowską od pojazdów?

Każda firma, wykorzystująca w swojej działalności pojazdy zobowiązana jest do rozliczania się z korzystania ze środowiska. Nie ma znaczenia, czy w firmie są używane samochody osobowe, ciężarowe, pojazdy rolnicze, spalinowe wózki widłowe, czy pojazdy są zarejestrowane na firmę lub wzięte w leasing, przedsiębiorca ma obowiązek składać sprawozdania i rozliczać się z opłat za emisję spalin. O tym czy jest opłata marszałkowska czy jej nie ma decyduje wykorzystywanie danego pojazdu do prowadzenia działalności gospodarczej

Opłaty środowiskowe każdy przedsiębiorca rozlicza we własnym zakresie na podstawie stawek obwieszczonych przez Ministra Środowiska. Wyliczenie należnej opłaty polega na pomnożeniu ilości zużytego paliwa przez jednostkowe stawki opłat.

Przy obliczaniu wysokości opłat w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę rodzaj silnika i wiek samochodu (im starszy silnik tym stawki są wyższe), np. inne stawki opłat są dla silników w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po 31.12.2005 r., a inne dla silników w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

Opłaty są inne również dla pojazdów spełniających europejskie standardy emisji spalin EURO 1, 2, 3, 4 lub 5. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach.

Następnie należy uwzględnić rodzaj paliwa na którym pojazd jeździ: benzyna, gaz propan-butan, olej napędowy, biodiesel i gaz ziemny. W przypadku gazu ziemnego są osobne stawki dla samochodów których silniki fabrycznie zostały przystosowane do zasilania tym rodzajem paliwa i osobne stawki dla silników przebudowanych.

Do obliczania wysokości opłat najczęściej wykorzystywane są faktury za zakup paliwa. Należy pamiętać, że na fakturach ilość paliwa wyrażona jest w litrach, a jednostkowe stawki opłat podane są w megagramach (tonach). Z uwagi na to, trzeba przeliczyć ilość zużytego paliwa z litrów na tony przy zastosowaniu odpowiednich gęstości dla każdego rodzaju paliwa.

Opłaty za spaliny wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względy na miejsce rejestracji firmy.

UWAGA!!!

Opłaty środowiskowe za 2013 rok wnosi się za cały rok kalendarzowy do końca marca 2014 roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Zwolnione z opłat podmioty, których opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza nie przekroczy 800 zł. Ponadto zniesiony został obowiązek przedkładania zbiorczych zestawień informacji o korzystaniu ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – za 2013 rok sprawozdanie z opłat środowiskowych, w dwóch egzemplarzach, trzeba złożyć jedynie w Urzędzie Marszałkowskim.

W przypadku składania sprawozdań za rok 2012 i lata wcześniejsze nadal obowiązuje system półroczny oraz obowiązek przesyłania sprawozdań zarówno do Marszałka Województwa jak i do WIOŚ.

 

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna: