Czy opłaty za korzystanie ze srodowiska dotyczą rolników?

Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest nałożony na podmioty zgodnie z art. 3 pkt 20 lit. a) ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150). Do podmiotów korzystających ze środowiska należy również osoba fizyczna jak i prawna prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt.

Nie jest to jednak osoba prowadząca działalność w rolnictwie, wymieniona obok przedsiębiorcy nie jest przedsiębiorcą. Działalność tego rodzaju jest wyłączona z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej art. 3 (Dz.U.2010.220.1447).

Osoba fizyczna prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie nie jest zobowiązana do ponoszenia opłat marszałkowskich, jeżeli ten rodzaj korzystania ze środowiska nie wymaga pozwolenia. Jest to zgodne z art. 284 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska – osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne. Natomiast osoby prawne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie uiszczają opłaty za korzystanie ze środowiska, bez względu na obowiązek uzyskania pozwolenia.

Tak więc opłat marszałkowskich nie wnoszą „rolnicy – osoby fizyczne bez pozwoleń”

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, dotyczy instalacji do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Opłaty za korzystanie ze środowiska  wnoszą „rolnicy – osoby prawne” oraz „rolnicy – osoby fizyczne z pozwoleniami”.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Hodowcy drobiu wnoszą opłaty zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P.2011.94.958), tabela K – Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu („ryczałt”). Natomiast hodowcy zwierząt w liczbie > 210 DJP ponoszą opłaty za substancje wprowadzane do powietrza, wymienione są w tabeli G ww. rozporządzenia. W załączniku tym ujęte są również substancje pochodzące z chowu lub hodowli zwierząt, w tym amoniak. Ustawa, co do zasady, nie uzależnia obowiązku ponoszenia opłat od sposobu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, a więc opłacie podlegają substancje wprowadzane do powietrza za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych, np. wentylatorów, systemu wentylacji grawitacyjnej, a także w sposób niezorganizowany.

Jak widać z powyższych zapisów opłaty za korzystnie ze środowiska ponoszą tylko niektóre podmioty działające w rolnictwie.  Decyduje o tym rodzaj podmiotu oraz kwestia posiadanych pozwoleń.

Podstawa prawna: