REJESTR WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

Dowiedz się do kiedy powstanie rejestr i co będzie zawierał!

Rejestr zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) będzie integralną częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która ma powstać w przeciągu 36 m-cy od wejścia w życie ww. ustawy, czyli do 22 stycznia 2016 r.. Rejestr prowadzony będzie przez Marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę podmiotu.

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235), prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym.

Wpis do rejestru

Marszałek województwa dokonywać będzie wpisu do rejestru podmiotów;

 • na wniosek, zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach,

 • z urzędu zgodnie z art. 51 ww. ustawy.

Również w art. 51 określone zostały podmioty, które nie będą podlegać takiemu wpisowi.

Od daty utworzenia rejestru, podmioty będą miały 6 m-cy na złożenie wniosku do Marszałka województwa o wpis do tego rejestru. Marszałek do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, zarejestruje podmiot, nadając mu indywidualny numer rejestrowy oraz utworzy mu indywidualne konto w BDO.

Zakres takiego wniosku został określony w art. 53 ust. 5 ustawy o odpadach i powinien w szczególności zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,

 • NIP o ile posiada, a w przypadku wprowadzających baterie i akumulatory, także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany.

 • Regon, o ile został nadany,

 • imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz rejestrowy,

 • odpowiednio informacje, o których mowa w art.52 ust.1, stosownie do zakresu działań.

Podmioty wpisane do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie dotychczasowych przepisów, będą wpisane z urzędu do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w terminie 6 m-cy od utworzenia rejestru przez Marszałka województwa oraz dostaną nowe numery rejestracyjne.

Dla podmiotów:

 • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • wprowadzających baterie lub akumulatory,

 • wprowadzających pojazdy,

 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,

 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

 • wprowadzających na terytorium kraju opony,

 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe;

wpisanie do rejestru będzie podlegało opłacie. Minister właściwy do spraw środowiska wraz z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia wysokość opłaty rejestracyjnej i opłaty rocznej. Opłaty nie będą uiszczać przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888), od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia powstania rejestru, przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu podania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie o tym fakcie do Marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Powstanie rejestru prowadzić będzie do ujednolicenia i uproszczenia systemu gromadzenia danych i przetwarzania informacji zgodnie z wymaganiami informatyzacji.

Podstawa prawna: