Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje zadania dotyczące polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, kontroluje proces inwestycyjny oraz przekazuje informacje o środowisku na obszarze województwa i wydaje w zakresie swoich kompetencji akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń.

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska podlegają Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Do zadań RDOŚ należy:

– udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

– przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach;

– tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

– ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

– wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

– przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

– przekazywanie danych do bazy;

– współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;

– współpraca z organizacjami ekologicznymi;

– wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami.


Podstawa prawna: