Recykling – co to takiego ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) precyzuje pojęcie recyklingu. Zgodnie z tą ustawą recykling to nic innego jak odzysk surowców , w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Wykorzystać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach.

Wyróżniamy też recykling organiczny, czyli ponowne przetwarzanie materiału organicznego. Polega on na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Z kolei składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

Recykling zajmuje trzecią pozycję w hierarchii sposobów postępowania z odpadami ustępując miejsca zapobieganiu powstawania odpadów oraz przygotowaniu do ponownego użycia.

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje ilość odpadów, a tym samym ilość miejsca na składowiskach.
Ponadto, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią.
Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy jak najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

Podstawa prawna: