Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Obowiązek sporządzenia raportu początkowegokońcowego wprowadziła do ustawy Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1101). Raport początkowy jest swoistą informacją o stanie skażenia gleby i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Konieczny jest dla wszystkich instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcje lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występowanie zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu.

Raport początkowy wymagany jest jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i zgodnie z art. 208 ustawy POŚ powinien zawierać:

  • informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;

  • informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;

  • nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;

  • informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w  ym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium akredytowane.

Informacje na temat zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu przedstawia się w postaci opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map wskazujących zasięg zanieczyszczenia.

W pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla instalacji wymagających sporządzenia raportu początkowego określone będą sposoby prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposoby i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Instalacje istniejące, posiadające aktualne pozwolenie zintegrowane, które spełniają warunki konieczne do sporządzania raportu początkowego, obowiązane są przedłożyć przedmiotowy raport przy pierwszym i każdym kolejnym postępowaniu w sprawie zmiany posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Przy czym nie dotyczy to zmiany wynikającej z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1101) zgodnie z którym w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy organ wydający pozwolenie zintegrowane (starosta, marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska) zmienia z urzędu istniejące pozwolenia zintegrowane dostosowując je do przepisów aktualnych w tym zakresie.

Raport końcowy sporządzają instalacje dla których wymagany był raport początkowy, przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji. W raporcie końcowym uwzględnia się:

  • informacje na temat planowanego sposobu użytkowania terenu, o ile takie informacje są dostępne;

  • nazwy substancji powodujących ryzyko, które były wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;

  • informacje na temat zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium akredytowane.

Raport końcowy sporządza się w sposób umożliwiający ilościowe porównanie zawartych w nim wyników badań i pomiarów z wynikami badań i pomiarów zawartymi w raporcie początkowym. Informacje w nim zawarte również przedstawia się w postaci opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map wskazujących zasięg zanieczyszczenia.

Jeżeli prowadzący instalację nie przedłoży raportu końcowego, w sytuacji gdy jest do tego zobowiązany, organ właściwy do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego nakłada na dotychczasowego prowadzącego instalację, dla której wymagany był raport początkowy, obowiązek sporządzenia i przedłożenia raportu końcowego, określając termin wykonania tego obowiązku nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia.

Za niezłożenie raportu końcowego lub przedłożenie raportu niezgodnego z wymaganiami grozi kara grzywny.

Podstawa prawna: