Opakowanie po farbie, jaki kod odpadu powinniśmy mu przypisać? Który kod będzie właściwy?

Jak wybrać kod odpadu, który umożliwi wykonanie prawidłowej ewidencji odpadów? Puszki to opakowania metalowe zawierające zazwyczaj resztki farby. Większość farb zawiera substancje niebezpieczne, więc jej pozostałość może czynić z tego opakowania odpad niebezpieczny.

Przed klasyfikacją odpadu opakowaniowego sprawdź najpierw dokładnie, czy zawarta w nim substancja posiada właściwości niebezpieczne. Jeśli zawiera substancję np.: toksyczną, drażniącą czy łatwopalną, ten rodzaj odpadu powinniśmy zakwalifikować pod kodem 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Dokładna analiza składu farby, może zakończyć się stwierdzeniem, że opakowanie stanowi odpad o kodzie 15 01 04 – opakowania z metali. Oczywiście tylko wtedy gdy farba nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Korzystając z powyższej wiedzy będziesz mógł bez problemu wypełnić kartę ewidencji odpadu oraz kartę przekazania odpadu, czyli prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów. 

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 5 sierpnia 2012 r.


Podstawa prawna: