Czy można uzyskać bezpłatne informacje o środowisku?

Organy administracji publicznej maja obowiązek prowadzić publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Publicznie dostępne wykazy danych prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia się je w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP).

W wykazie można znaleźć informacje o dokumentach z zakresu ochrony środowiska związanych z wykonywaniem poszczególnych przedsięwzięć i związanych z nimi procesów administracyjnych np.: czy dla danego przedsięwzięcia został złożony wniosek?, czy została wydana decyzja? itp.

Informacje w publicznie dostępnym wykazie danych udostępniane są w formie kart informacyjnych różnego typu:

Karta typu A

– Wnioski o wydanie decyzji,

– Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

– Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego,

Karta typu B

– Decyzje i postanowienia,

– Wskazania lokalizacyjne,

Karta typu C

– Projekty: polityk, strategii, planów lub programów,

Karta typu D

– Polityki, strategie, plany lub programy,

Karta typu E

– Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

– Analizy porealizacyjne,

– Przeglądy ekologiczne,

– Raporty o bezpieczeństwie,

– Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,

– Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

– Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów,

Karta typu F

– Prognozy oddziaływania na środowisko,

– Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami,

– Rzeczypospolitej Polskiej, Które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,

– Opracowania ekofizjograficzne,

– Rejestry substancji niebezpiecznych,

– Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,

– Rejestry poważnych awarii,

Karta typu G

– Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,

Karta typu H

– Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

Karta typu I

– Inne dokumenty.

Dane zawarte w kartach informacyjnych są bezpłatne i umożliwiają wyszukiwanie oraz udostępnianie określonych dokumentów, których uzyskanie wymaga złożenia wniosku o udostępnienie informacji o środowisku.

Ministerstwo Środowiska na stronie ekoportal.pl gromadzi tzw. meta-informacje, czyli dane o tym, jakie informacje znajdują się w poszczególnych jednostkach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, oraz o tym, gdzie i w jaki sposób mogą być one udostępnione.

Podstawa prawna: