Prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest zobowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych (niebędących przedsiębiorcami), do wypełniania formularza przyjęcia odpadów. Formularz wydaje w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.

Formularz powinien określać:

– rodzaj odpadów,

– rodzaj produktu z którego powstał odpad,

– źródło pochodzenia odpadu,

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania;

– numer dowodu osobistego lub inny dowód potwierdzający tożsamość.

Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przechowywać wypełnione formularze przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono.

Minister do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza, kierując się potrzebą ujednolicenia tego dokumentu, zapewnienia właściwej kontroli obrotu odpadami metali oraz zapobiegania kradzieży i dewastacji w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, kolejowych i wodno-kanalizacyjnych.

Wzór formularza znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.

Osoba przekazująca odpad jest zobowiązana do okazania dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość. Prowadzący punkt zbierania odpadów metali może odmówić przyjęcia odpadów metali, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia okazania dokumentu.

Zobacz jak prawidłowo prowadzić ewidencje odpadów!

Podstawa prawna: