Dla jakich działalności wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenie zintegrowane muszą uzyskać te podmioty, które prowadzą instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Ponadto instalacje te powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz nie mogą powodować przekroczeń granicznych wielkości emisji.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego maja instalacje z różnych gałęzi gospodarki:

 • przemysłu energetycznego:

  • instalacje do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50MWt,

 • hutnictwa i przemysłu metalurgicznego m.in.:

  • instalacje do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej,

  • instalacje do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,

 • przemysłu mineralnego m.in.:

  • instalacje do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbest,

  • instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,

  • piece koksownicze,

 • przemysłu chemicznego m.in.:

  • instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej lub chemii nieorganicznej,

  • instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu,

  • instalacje do rafinacji ropy naftowej lub gazu,

 • gospodarki odpadami m.in.:

  • instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,

  • instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,

 • przemysłu papierniczego m.in..:

  • instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,

 • chowu i uboju zwierząt m.in.;

  • instalacje do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę,

 • przetwórstwa rolo-spożywczego m.in.:

  • instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania średnio ponad 200 ton mleka na dobę.

Szczegółowy wykaz instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Należy pamiętać, że wszystkie podmioty, które posiadają pozwolenie zintegrowane zobowiązane są do rozliczania się z korzystania ze środowiska.

Podstawa prawna: