Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne – to decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych. 

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku (art. 122 ustawy prawo wodne):

1) szczególnego korzystania z wód np.:

* pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,

* odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

* wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

* przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,

* piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych,

* korzystanie z wód do celów energetycznych,

* korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,

* wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,

* rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

2) regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

3) wykonania urządzeń wodnych np.: (art. 9 ww. ustawy)

* budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy,

* zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

* stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

* obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

* obiekty energetyki wodnej,

* wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

* stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

* mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

* stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

4) rolniczego wykorzystania ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

5) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;

6) piętrzenia wody podziemnej;

7) gromadzenia ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

8) odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;

9) wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

10) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska;

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;

2) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót;

3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Działania, które nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego podaje art. 124 ww. ustawy.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia oraz od rodzaju i lokalizacji inwestycji.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.


Podstawa prawna: