Kto i kiedy powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest decyzją administracyjną, wydawaną na wniosek przez właściwy organ ochrony środowiska. Sam musisz ustalić, czy prowadzona przez Ciebie działalność wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Za prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia na wytwarzanie odpadów grożą sankcje karne.

W jakich wypadkach mam obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

O tym czy prawo wymaga od Ciebie uzyskania pozwolenie na wytwarzanie odpadów decyduje suma odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji.

Instalacja to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150):

– stacjonarne urządzenie techniczne,

– zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

– budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) jeżeli w wyniku prowadzonej działalności wytwarzasz rocznie powyżej 1 Mg (megagram = tona) odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne musisz uzyskać zezwolenie na wytwarzanie odpadów. Zwróć uwagę na to, że wartości te dotyczą wyłącznie odpadów powstałych w wyniku eksploatacji instalacji. Oznacza to, że nie potrzebujesz zezwolenia na odpady, które są skutkiem innego rodzaju czynności, np. usługowych, handlowych, porządkowych. Pamiętaj jednak, że w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów należy poinformować organ ochrony środowiska także o tych odpadach.

 

Odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne – jak je określić?

Podstawowym zadaniem przy sporządzaniu wniosku o pozwolenie odpadowe jest prawidłowe określenie rodzajów odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji. Klasyfikacji odpadów dokonasz posługując się definicją ustawową (legalną) odpadów niebezpiecznych i załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach, zawierającym charakterystykę odpadów.

Według ustawodawcy odpady niebezpieczne są to odpady:

– należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub

– należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Uwaga! Każdy przedsiębiorca oprócz obowiązków związanych z ewidencją odpadów ma również obowiązki dotyczące ochrony środowiska w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ważne! Zwróć uwagę, czy posługujesz się aktualnym aktem prawnym!

Aktualną treść ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z załącznikami znajdziesz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych prowadzonym przez Kancelarię Sejmu RP.

Dotychczasowe procedury i zakres wymagań dot. składania wniosków celem uzyskania zezwoleń (na zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie) w zakresie działalności dot. gospodarki odpadami ulegają zmianie (oprócz pozwolenia na wytwarzanie odpadów). Takie wymagania wprowadza nowa ustawa o odpadach. Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2013 r.

Nowa ustawa o odpadach! Zmiany w zakresie uprawnień do wytwarzania i gospodarowania odpadami!

 

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 22 października 2012 r.

Podstawa prawna: