Kto wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Organem administracyjnym udzielającym pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest w większości przypadków starosta, właściwy ze względu na miejsce położenia instalacji. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia mogące zawsze znaczącą oddziaływać na środowisko prowadzone na terenie zakładów i poza nimi, dla których pozwolenia środowiskowe wydaje marszałek województwa. Drugi wyjątek obejmuje działalność prowadzoną na terenach zamkniętych. W takiej sytuacji organem, do którego musisz skierować swój wniosek jest generalny dyrektor ochrony środowiska.

Jaka jest procedura uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadówjest wydawane w postępowaniu administracyjnym, dlatego niezbędne jest opracowanie i przedstawienie właściwemu organowi ochrony środowiska wniosku wraz z kompletem załączników. Wniosek musisz złożyć do urzędu co najmniej na 2 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia działalności. Organ administracyjny ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku na wytwarzanie odpadów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 60 dni. W przypadku niekompletnego wniosku organ wezwie Ciebie do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 14 dni.

Zezwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na okres nie dłuższy niż na 10 lat.

Jakie informacje zawiera wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Wniosek o udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jaka jest zawartość wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów – informacja o odpadach:

– wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

– określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

– wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

– opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku iunieszkodliwiania odpadów;

– wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Co załączamy do wniosku o wytwarzanie odpadów?

– dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane;

– streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

– dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady;

– pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu, w którym odbywać się będzie wytwarzanie odpadów;

– oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Jaki jest koszt pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Opłata za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635).

Wynosi ona:

– 2 011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b;

– 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

W przypadku przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów opłata stanowi 50 % stawki określonej dla danego rodzaju działalności.

Jakie są kary za nieposiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U.2007.44.287) organem egzekwującym obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). W przypadku stwierdzenia przez WIOŚ, że wytwarzasz odpady bez wymaganego zezwolenia zostaniesz wezwany do usunięcia naruszenia prawa (czyli uzyskania pozwolenia) w określonym terminie. WIOŚ ma również prawo wstrzymać funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto musisz się liczyć z odpowiedzialnością karną określoną w art. 351 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska , tj. karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 6 października 2012 r.

Podstawa prawna: