Co oznacza pojecie – poważna awaria przemysłowa?

Pod pojęciem poważnej awarii przemysłowej, ustawa Prawo ochrony środowiska rozumie zdarzenie na terenie zakładu , które powstało w wyniku niekontrolowanego przebiegu jakiejkolwiek działalności z udziałem substancji niebezpiecznych, (np. emisja, pożar, eksplozja w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania, transportu itp.) i które prowadzi do natychmiastowego powstania zagrożenia życia bądź zdrowia ludzi lub środowiska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

 

Podstawa prawna