Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Sprawdź kogo dotyczy i jak wygląda procedura!

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się dla planowanych przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

  • decyzji inwestycyjnych (np.: pozwolenia na budowę), jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocen oddziaływania na środowisko;

w przypadku stwierdzenia możliwości ich znaczącego oddziaływania na środowisko wykraczającego poza granice kraju.

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie.

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Polski mogłoby ujawnić się na jej terytorium.


Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapytaniem o zakres raportu.

2. Organ wydający decyzję wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania transgranicznego (14 dni). Ustala zakres dokumentacji (kartę informacyjną przedsięwzięcia; wniosek o wydanie decyzji; postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia; część raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która umożliwi państwu, na którego terytorium planowane przedsięwzięcie może oddziaływać, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko) oraz obowiązek jej sporządzenia przez wnioskodawcę w języku państwa narażonego na oddziaływanie.

3. Organ wydający decyzję informuje GDOŚ o możliwym transgranicznym oddziaływaniu i przekazuje mu kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Organ wydający decyzję przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska:

  • wniosek o wydanie decyzji,
  • postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

4. GDOŚ powiadamia państwo narażone na oddziaływanie, załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia.

5. Państwo narażone informuje, czy chce wziąć udział w postępowaniu.

6. Organ wydający decyzję i GDOŚ uzgadniają z państwem narażonym na oddziaływanie terminy kolejnych etapów postępowania. GDOŚ przekazuje państwu narażonemu pozostałe dokumenty (wniosek o wydanie decyzji; postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia; część raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która umożliwi państwu, na którego terytorium planowane przedsięwzięcie może oddziaływać, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko).

7. Organ administracji przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje z państwem, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

8. Organ otrzymuje od państwa narażonego na transgraniczne oddziaływanie uwagi i wnioski dotyczące zakresu raportu.

9. Przy wydawaniu decyzji organ rozpatruje uwagi i wnioski z postępowania z udziałem społeczeństwa, uzgodnienia i opinie właściwych organów (RDOŚ, Państwowa Inspekcja Sanitarna) oraz uwagi i wnioski złożone przez państwo narażone, a także wyniki konsultacji.

10. Organ wydaje decyzję. Może nałożyć w niej obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania i monitorowania oddziaływań oraz przedłożenia analizy porealizacyjnej.

11. Organ przekazuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach państwu narażonemu na oddziaływanie transgraniczne.

Postępowanie w przypadku oddziaływania transgranicznego pochodzącego z zagranicy

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza terytorium Polski, którego realizacja może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, niezwłocznie przekazuje je Regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. RDOŚ wykłada do wglądu w języku polskim dokumenty, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do analizy oddziaływania przedsięwzięcia.

3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska przygotowuje, i przedkłada Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska projekt stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia, którego realizacja może oddziaływać na środowisko na terytorium Polski.

4. GDOŚ powiadamia państwo podejmujące przedsięwzięcie o stanowisku dotyczącym odpowiednio tego przedsięwzięcia.

5. GDOŚ niezwłocznie po otrzymaniu od państwa podejmującego przedsięwzięcie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie tego przedsięwzięcia, powiadamia o tym RDOŚ.

6. RDOŚ podaje do publicznej wiadomości informację o decyzji i o możliwości zapoznania się z treścią.

Podstawa prawna: