Co oznacza pojecie pośrednika w obrocie odpadami?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadziła nowe pojęcie: pośrednik w obrocie odpadami. Pośrednikiem w rozumieniu ustawy jest każdy, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, niekoniecznie faktycznie nimi władając.

Pośrednik w obrocie odpadami, by móc prowadzić działalność, zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. W przypadku, gdy nie jest faktycznym posiadaczem odpadów, nie przejmuje odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami. Musi jednak prowadzić jakościową i ilościową ewidencje odpadów niebezpiecznych za pomocą kart ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Do czasu wydania przez Ministra Środowiska, w drodze rozporządzenia wzorów dokumentów ewidencji odpadów, pośrednik w obrocie odpadami jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

 

 

Nowa ustawa o odpadach! Pytania i odpowiedzi – część 1


Podstawa Prawna: