Co rozumiemy pod pojęciem pojazdów wycofanych z eksploatacji?

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji definiuje pojazdy wycofane z eksploatacji – jako pojazdy stanowiące odpad w rozumieniu przepisów o odpadach. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

Przepisy odnoszą się do:

– pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju;

– pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia;

– motorowerów trójkołowych.

Normy prawne nie odnoszą się do pojazdów historycznych (pojazd mający co najmniej 25 lat, uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji).

Przez pojazd – rozumie się pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe.

– kategoria M1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy – samochody osobowe;

– kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony – samochody ciężarowe.


Podstawa prawna: