Planujesz realizację nowej inwestycji, remont lub modernizację istniejącego obiektu?

Planowana przez Ciebie inwestycja będzie powodować wpływ na stan powietrza (np. poprzez wprowadzanie gazów lub pyłów), wód (np. poprzez pobór wody lub zrzuty ścieków), gruntów (np. poprzez odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, zmiany struktury), ukształtowanie powierzchni (np. poprzez niwelacje i deniwelacje), krajobraz (np. poprzez zmiany wizualne), roślinność (np. poprzez usuwanie lub nasadzenia), zwierzęta (np. poprzez płoszenie), ludzi (np. poprzez hałas, odory), itp.?

Jeśli tak, musisz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Są w niej określane warunki, przy spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia.

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco* oddziaływać na środowisko – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Kartę informacyjną przedsięwzięcia;

– W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco* oddziaływać na środowisko – Kartę informacyjną przedsięwzięcia;

(Raport i Kartę informacyjną przygotowuje się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych – płyta CD).

– poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

– wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

* Obie kategorie przedsięwzięć wraz z przypadkami zmian dokonywanych w istniejących obiektach, które zostaną zakwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje:

* RDOŚ (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych; przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych; przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich; zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny; przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; inwestycji w zakresie terminalu; inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi; realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych)

* GDOŚ (przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących);

* Starostwo Powiatowe (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów);

* Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych (zmiana lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny);

* wójt, burmistrz, prezydent miasta (pozostałe przedsięwzięcia).

Podstawa prawna: