Ile kosztuje uzyskanie informacji o środowisku?

Udostępnienie informacji o środowisku jest bezpłatne. Opłacie podlega jedynie wyszukanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych, przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku oraz przesłanie kopi dokumentów w formie pisemnej bądź elektronicznej.

Wysokość opłat z w/w czynności określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Opłaty:

 • stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą:

  • 5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów,

  • jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, opłata ulega zwiększeniu mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1,

 • stawki opłat za skanowanie dokumentów:

  • 0,10 zł za każdą stronę,

 • stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie wydruku lub kserokopii wynoszą:

  • w formacie A4: 0,15 zł – za stronę kopii czarno-białej; 1,5 zł – za stronę kopii kolorowej,

  • w formacie A3: 0,30 zł – za stronę kopii czarno-białej; 3,0 zł – za stronę kopii kolorowej,

  • w formacie A2: 0,60 zł – za stronę kopii czarno-białej; 6,0 zł – za stronę kopii kolorowej,

  • w formacie A1: 1,20 zł – za stronę kopii czarno-białej; 12,0 zł – za stronę kopii kolorowej,

  • w formacie A0: 2,40 zł – za stronę kopii czarno-białej; 24,0 zł – za stronę kopii kolorowej,

 • stawki opłat za udostępnienie informacji w formie elektronicznej:

  • nie więcej niż 1,50 za każda płytę CD lub DVD.

W przypadku wnioskowania o udostępnienie informacji na innych nośnikach niż wymienione wcześniej, organ udostępniający informacje, po uzyskaniu zgody od wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu danego nośnika informacji.

Za przesłanie informacji drogą pocztową uiszczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich wybranego operatora. Przy czym zarówno wnioskodawca jaki i organ udostępniający informacje mają swobodę w wyborze wykonawcy usługi pocztowej.

Opłatę z udostępnienie informacji uiszcza się dopiero po uzyskaniu wnioskowanej informacji, w terminie do 14 dni, poprzez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy organu administracyjnego udostępniającego informację lub bezpośrednio przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę za usługę pocztową lub kurierską płaci również wnioskujący przy odbiorze przesyłki.

Podstawa prawna: