Kogo dotyczą opłaty za substancje kontrolowane?

Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium naszego kraju substancje zubożające warstwę ozonową zobowiązani są do ponoszenia opłat za ich wprowadzanie w przypadku gdy, wprowadzają je po raz pierwszy. Obowiązek ten dotyczy substancji zarówno nowych, odzyskanych jak i po regeneracji takich jak:

  • wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,

  • chlorofluorowęglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,

  • bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych.

Opłaty za substancje kontrolowane wnosi się na odrębny rachunek właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.

W przypadku, gdy wprowadzającym substancje kontrolowane jest przedsiębiorca zamieszkały zagranicą, właściwym urzędem marszałkowskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Podstawą do obliczenia wysokości opłaty za substancje kontrolowane stanowi ilość substancji kontrolowanej wprowadzona do obrotu. Stawki opłat za substancje kontrolowane określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłat za substancje kontrolowane.

Razem z opłatami przedsiębiorcy zobowiązani są przedkładać marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy używają substancje kontrolowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również maja obowiązek prowadzić ewidencje substancji kontrolowanych oraz raz w roku, do końca lutego, przekazywać ją wyspecjalizowanej jednostce.

 

Podstawa prawna