Opłaty za korzystanie ze środowiska – o co w tym chodzi?

Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz własny biznes? Wystarczy, że w firmie są samochody służbowe, wózki widłowe czy kotłownia, by powstał obowiązek rozliczania się za korzystanie ze  środowiska. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że są zobowiązani do uiszczania opłat. Dowiedz się za co płacisz i komu.

 Za co płacimy opłatę marszałkowską?

Opłaty za korzystnie ze środowiska wnosi się za:

– wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, hodowla zwierząt, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.)

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),

pobór wód z ujęć własnych,

składowanie odpadów.

Kto płaci opłatę za korzystanie  ze środowiska?

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

– Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.

– Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą.

– Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Komu płacimy opłaty marszałkowskie?

Jesteśmy zobowiązani do przedstawienia zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska:

– Marszałka Województwa

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Urzędom tym przedstawiamy sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska.

Jak wykonujemy naliczanie opłat?

Opłaty marszałkowskie przekazujemy na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego – na przelewie należy określić czego opłata dotyczy i za jaki okres (np. Opłata za emisję do powietrza – I półrocze 2011r. – 450 zł, Opłata za pobór wód – I półrocze 2010r. – 511 zł oraz wyodrębnić kwotę odsetek w przypadku nieterminowych płatności). W przypadku nieuiszczenia opłaty albo uiszczenia opłaty środowiskowej w wysokości nasuwającej zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub kontroli i wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.


Podstawa prawa: