Jak ponosimy opłaty marszałkowskie za przeładunek oleju napędowego?

Na początek definicja – olej napędowy  – jest mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych. To paliwo przeznaczone do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym. Opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów z procesu przeładunku oleju opałowego należy ponieść uwzględniając zarówno przeładunek oleju napędowego do zbiornika, jak i tankowanie pojazdów. Przy przeładunku oleju napędowego obowiązują takie same zasady jak dla benzyn silnikowych.

Czy istnieje opłata marszałkowska ryczałtowa?

Przy przeładunku oleju napędowego nie ma zryczałtowanych stawek jak dla benzyny. Opłatę naliczamy dla poszczególnych substancji. Do obliczeń stosujemy jednostkowe stawki opłat za gazy i pyły wprowadzane do powietrza określone w tabeli G (obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012).

Nie ma przepisów regulujących metodę obliczeń, tak więc każda metoda powinna być uznana za właściwą. Wysokości opłat obliczonych wg różnych metod będą odbiegać od siebie. Brak jednolitych przepisów może spowodować, że Marszałek Województwa będzie miał zastrzeżenia do wykazu sporządzonego przez przedsiębiorcę. Trzeba więc umieć uzasadnić, dlaczego te, a nie inne wskaźniki emisji zostały przyjęte przez przedsiębiorcę do wyliczenia opłaty.


Przykład:

Stacja przeładunku paliw w okresie sprawozdawczym przyjęła do zbiorników 1 100 000 l oleju napędowego.


Gęstość oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l (Dz.U.2009.97.816).


1 100 000 l x 0,84 kg/l = 924 000 kg = 924 Mg


Wskaźnik emisji węglowodorów pierścieniowych, aromatycznych i ich pochodnych: 0,0017 kg/Mg.


924 Mg x 0,0017 kg/Mg = 1,57 kg


Jednostkowe stawki opłat za gazy i pyły wprowadzane do powietrza określone w tabeli G (Dz.U.2011.94.958). Numer 63 – węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne – 1,32 zł/kg.


1,57 kg x 1,32 zł/kg = 2,0735 zł ≈ 2 zł


Opłatę poniżej kwoty 400 zł za półrocze nie wnosi się. Trzeba jednak przedłożyć informację o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska: Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Pamiętaj zawsze o  ogólnych zasada uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.


Podstawa prawna: