Opłaty środowiskowe za środki transportu dotyczą prawie każdego przedsiębiorcy. Czy Ciebie również?

Opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za takie czynności jak emisja zanieczyszczeń, pobór wody, zrzut ścieków czy składowanie odpadów. Szczegółowo określa to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.


Wystarczy że w firmie znajduje się chociaż jeden samochód, nieważne czy osobowy czy ciężarowy a przedsiębiorca ma obowiązek składać sprawozdanie i rozliczać się z opłaty za emisję spalin. Opłaty środowiskowe wnosi się niezależnie od rodzaju posiadanego samochodu czy rodzaju paliwa na którym ów samochód jeździ.

Gdzie i kiedy wnosi się opłatę marszałkowską?

Należy je wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu korzystającego ze środowiska, za każde półrocze w terminie do 31 stycznia i 31 lipca.

Należy pamiętać, iż przedsiębiorca ma przede  wszystkim obowiązek składać informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości obliczonych opłat. To czy opłata zostanie faktycznie uiszczona uzależnione jest od jej  wysokości. Nie uiszczamy opłat marszałkowskich  których wysokość nie przekracza 400 PLN za półrocze.

Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska składa się do urzędu marszałkowskiego w terminie do końca miesiąca po upływie każdego półrocza. Wzór takiego sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.


Jak naliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska?

Każdy przedsiębiorca samodzielne oblicza opłaty za emisje spalin na podstawie faktur za zakupione paliwo oraz w odniesieniu do jednostkowych stawek ustalanych co roku przez Ministerstwo Środowiska. Aby obliczyć wysokości należnej opłaty trzeba pomnożyć ilość spalonego paliwa (podawanego w tonach) przez stawki opłat.

Do przeliczenia litra paliwa na tony przyjmuje się odpowiednie gęstości:

  • dla benzyny silnikowej – 0,755 kg/l

  • dla gazu płynnego propanu-butanu – 0,5 kg/l

  • dla sprężonego gazu ziemnego – 0,74 kg/m3

  • dla oleju napędowego – 0,84 kg/l

  • dla biodiesla – 0,84 kg/l

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska za samochód różnią się nie tylko w zależności od rodzaju paliwa, ale także od rodzaju pojazdu i jego wieku. Najniższe opłaty są za pojazdy posiadające silnik zasilany biodieslem czy gazem ziemnym, również za samochód osobowy zapłacimy znacznie mniej niż za ciężarowy czy autobus. Ważne jest także, kiedy zostały zarejestrowane – jednostkowa stawka opłat za samochody osobowe spalające benzynę zarejestrowane przed 1993 wynosi 70,33 zł, a dla samochodów zarejestrowanych w latach 1993-1996 już 26,70. Opłaty są niższe również, jeżeli pojazdy spełniają europejskie standardy emisji spalin EURO5.

Podkreślamy raz jeszcze, iż z opłat marszałkowskich zwolnieni są ci przedsiębiorcy, których półroczna wysokość opłat środowiskowych za samochód nie przekracza 400 zł. Nie zwalnia to jednak z obowiązku składania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska.

 

Podstawa prawna: