Jak płacić opłatę marszałkowską za chów i hodowle ryb?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.)ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 j.t.) przedsiębiorcy zajmujący się hodowlą i chowem ryb zobowiązani są do rozliczania się z opłat za korzystanie ze środowiska.

Przy chowie i hodowli ryb łososiowatych opłatę marszałkowską nalicza się za wprowadzane w ściekach substancje: BZT5, ChZT i zawiesinę ogólną, a w przypadku chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych wnosi się opłatę zryczałtowaną, gdy produkcja przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu.

Opłatę za korzystanie ze środowiska wnosi się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności:

  • w przypadku chowu i hodowli ryb łososiowatych za półrocze, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym półroczu,

  • w przypadku chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych za okres od 1 maja do 30 kwietnia roku następnego w terminie do 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego.

Zgodnie z art. 296 POŚ zwolnienie z opłat środowiskowych jest w przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi:

  • wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód,

  • wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Należy pamiętać, ze zwolnienie z obowiązku wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.


Podstawa prawna: