Ile zapłacimy za hodowlę drobiu w 2012 roku?

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy nie tylko samych przedsiębiorców, ale także rolników jeżeli ich działalność wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w przypadku prowadzenia instalacji do chowu i hodowli drobiu płacą jedynie ci rolnicy, których działalność została zaklasyfikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli posiadających nie mniej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) oraz posiadający pozwolenie zintegrowane.

Pamiętać należny, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w obrębie chowu i hodowli drobiu są zobowiązani do rozliczania się z korzystania ze środowiska bez względu na wielkość inwentarza.

Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z tytułu tej działalności można obliczyć w dwojaki sposób:

– za substancje wprowadzane do powietrza,

– jako opłatę ryczałtową.

W przypadku obliczania opłaty za substancje wprowadzane do powietrza za 2012 rok, należy skorzystać z tabeli G obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P.2011.94.958)oraz zastosować odpowiednie wskaźniki (określone w posiadanym pozwoleniu).

Do obliczenia opłaty zryczałtowanej za 2012 rok przyjmujemy stawko określone w tabeli K w/w obwieszczenia:

Tabela K: Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

System chowu lub hodowli drobiu

Jednostkowa stawka opłat (zł/100 stanowisk i rok)

Stada reprodukcyjne

System bezklatkowy, ściółkowy kury nieśne

14,61

kury mięsne

22,53

System bezklatkowy, ściółkowy z mechanicznym podsuszaniem odchodów kury nieśne

9,70

kury mięsne

16,21

Kury nieśne

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody zbiornik nienapowietrzany

10,95

zbiornik napowietrzany

16,18

System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów

8,21

System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów

6,49

System bezklatkowy, ściółkowy

15,43

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

9,70

Brojlery kurze

System bezklatkowy, ściółkowy

11,31

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,26

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

4,52

Kurczęta (odchowanie)

System bezklatkowy, ściółkowy

13,93

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

7,26

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,56

Indyki

System bezklatkowy, ściółkowy

35,23

Perlice

System bezklatkowy, ściółkowy

37,73

Gęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

18,17

np. Rolnik ma pozwolenie na prowadzenie fermy liczącej 50 tys. kur (obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego) i w II półroczu 2012 roku hodował 40 tys. kur niosek hodowanych w systemie bezklatkowym ściółkowym oraz 10 tys. stado reprodukcyjne kur niosek również w systemie bezklatkowym ściółkowym.

Obliczenia:

(15,43 x 40 000) x 30% : 10 000 = 1 851,60 zł

(14,61 x 10 000) x 30% : 10 000 = 438,30 zł

gdzie 30% oznacza faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku

W sumie hodowca zapłaci: 1 851,60 + 438,30 = 2 289,90 zł

Podstawa prawna: