16Sprawdź jakie zmiany wprowadzono w 2013 roku!

Nowy system naliczania opłat środowiskowych obowiązuje od stycznia 2013 r. Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w tym zakresie wprowadziła ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1342 ).

Według nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani do rozliczania się z tytułu korzystania ze środowiska składają wykazy i wnoszą opłaty marszałkowskie raz w roku, w terminie do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas w systemie półrocznym.

Zniesiono również obowiązek przedkładania wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przedsiębiorcy są zobowiązani wysyłać wykazy jedynie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Zmianie uległa również wysokość opłaty która zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – z 400 zł na 800 zł.

W związku z tym wykazy i opłaty środowiskowe za 2013 r. należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca 2014 roku.

Obecnie trwają również prace legislacyjne nad przygotowaniem nowego wzoru wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Rozporządzenie ma być gotowe przed końcem marca, więc przedsiębiorcy zdążą złożyć wykazy za 2013 już na nowych formularzach.

Należy pamiętać, że zmiany obowiązują od 2013 roku, więc zaległe wykazyopłaty środowiskowe za rok 2012 oraz lata wcześniejsze nadal należy rozliczać w systemie półrocznym, na obowiązujących formularzach oraz przesyłać wykazy również do WIOŚ.

Podstawa prawna: