Jakie są opłaty rejestrowe za wprowadzanie baterii i akumulatorów?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania na terytorium kraju baterii i akumulatorów muszą zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach uzyskać wpis do rejestru oraz numer rejestrowy nadawany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wpis do rejestru podlega opłacie rejestrowej, wnoszonej na odrębny rachunek bankowy GIOŚ.

Poza opłatą rejestrową, przedsiębiorca wpisany do w/w rejestru GIOŚ zobowiązany jest również do uiszczania corocznie, w terminie do końca lutego, opłaty za wprowadzanie baterii i akumulatorów za poprzedni rok kalendarzowy.

Stawki opłaty rejestrowej i rocznej określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U.2009.149.1209) i wynoszą odpowiednio:

 

 

Lp.

Roczny obrót netto1)
wprowadzającego baterie
lub akumulatory

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

dla mikroprzedsiębiorców

dla pozostałych przedsiębiorców

1

do 500 000 zł

50 zł

250 zł

2

powyżej 500 000 zł do 5 000 000 zł

100 zł

500 zł

3

powyżej 5 000 000 zł

200 zł

1 000 zł

 

1) Przez „roczny obrót netto” rozumie się obrót netto ze sprzedaży baterii i akumulatorów w poprzednim roku obrotowym.

Zwolnienie z opłaty rejestrowej dotyczy przedsiębiorców wprowadzających baterie i akumulatory, którzy dobrowolnie uczestniczą w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Z opłaty rocznej zwolnieni są natomiast przedsiębiorcy, którzy wpisani są również do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny. Poza tym opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

GIOŚ prowadzi również rejestr przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Jednak w przypadku tych podmiotów, nie ma obowiązku wnoszenia opłat rejestrowych i rocznych.

Podstawa prawna: