Opłata produktowa – to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych korzystniejszych rozwiązań dla środowiska.

Opłata produktowa dotyczy:

• wytwórców produktów w opakowaniach,

Przykład: przedsiębiorca produkuje opakowane produkty spożywcze, opakowany sprzęt elektroniczny;

• importerów oraz firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru,

Przykład: import towarów w opakowaniach, ogniw, baterii, akumulatorów, lamp wyładowczych lub opon, towarów, których częściami składowymi są ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze, opony (np. importer sprzętu elektronicznego zawierającego akumulatory);

• przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane, oraz

• przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty tam pakowane,

Przykład: market, w którym zakupy pakowane są w torby plastikowe lub papierowe;

• przedsiębiorców, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy,

Przykład: firma pakująca płody rolne wyprodukowane przez rolników;

• przedsiębiorców, nie będący wytwórcą produktu, którzy zlecili wytworzenie tego produktu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub opakowaniu,

Przykład: firma udostępniająca swój znak firmowy na zasadzie franczyzy.

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Musi osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach, które są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklinguodpadów opakowaniowych i poużytkowych. Jeśli przedsiębiorca nie osiągnie tych poziomów musi wnieść opłatę produktową.


Do innych obowiązków przedsiębiorcy należy:

– składanie rocznego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej marszałkowi województwa – do dnia 31 marca następnego roku;

– prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat tzw. dodatkowej ewidencji umożliwiającej ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej;

– wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku czy recyklingu, na rachunek urzędu marszałkowskiego, do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy;

składanie sprawozdania OPAK (1, 2 lub 3) dotyczącego masy wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

Podstawa prawna: