Przedsiębiorcy wytwarzający, importujący i nabywający produkty w opakowaniach, oleje lub opony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej muszą składać roczne sprawozdania o należytej opłacie produktowej oraz rozliczać się z tej opłaty.

Opłatę produktową zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2007.90.607 t.j. ze zm.) ponoszą przedsiębiorcy:

– wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach określonych w załączniku nr 1 do ustawy (np. opakowania z tworzyw sztucznych, drewna, aluminium) oraz produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy (oleje smarowe, opony),

– pakujący produkty wytworzone przez innych przedsiębiorców,

– zlecający wytworzenie produktów lub produktów w opakowaniach, jeżeli są oznaczone ich znakiem towarowym,

– importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, których częściami składowym są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy (oleje smarowe, opony),

– prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 lub kilka jednostek o łącznej powierzchni pond 5 000 m2 i sprzedający produkty tam pakowane.

Opłatę produktową wnosi się w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał samodzielnie lub za pomocą organizacji odzysku, obowiązku otrzymania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu określony w załączniku nr 4 ustawy.

Przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku odzysku i recyklingu zobowiązany jest do składania do właściwego urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej. Opłatę należy wnieść w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Nie wnosi się opłaty produktowej, jeżeli łączna wysokość opłaty za jeden rok kalendarzowy nie przekracza 50 zł.

Pamiętaj również o złożeniu sprawozdania OPAK!

Podstawa prawna: